KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI KHỐI MẪU GIÁO LỚN THÁNG 9 ( Từ 13/9 – 1/10/ 2021)