THÔNG BÁO Về việc khám sàng học khiếm thính cho học sinh

 

THÔNG BÁO

Về việc khám sàng học khiếm thính cho học sinh

 

Thực hiện Kế hoạch  số 125 /TTYT -  ngày 29/9/2020 của Trung tâm y tế quận Tây Hồ về việc khám sàng học khiếm thính cho trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2020;

Trường MN Xuân la thông báo lịch khám sàng lọc trẻ khiếm thính  tại trường  như  sau:

1. Đối tượng trẻ được khám:

Trẻ khối nhà trẻ: Lớp D1, D2

Trẻ MG bé: Lớp C1,C2,C3,C4,C5

          2. Thời gian khám:

          + Bắt đầu từ 14 h  đến 16h ngày 12, 13 tháng 11/2020.

          3. Địa điểm khám ( tại lớp) Thứ tự như sau

          * Buổi chiều ngày 12/11

          + Lớp D1

          +  Lớp C2; C3; C5;C1

          * Buổi chiều ngày 13/11

          + Lớp: D2

          + Lớp C4

         4. Công tác phối hợp

          Đề nghị giáo viên trao đổi với phụ huynh về kế hoạch  khám sàng lọc khiếm thính của TT Y tế quận để phụ huynh cho con đi học đầy đủ.

         Yêu cầu: Phụ huynh vệ sinh tai cho con trước ngày khám

          Nhà trường yêu cầu các lớp, các bộ phận thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

 

Nguyễn Bích Huyền