• Trang chủ
  • tin tức
  • Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai thực hiện Kế hoạch " Chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt"

Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai thực hiện Kế hoạch " Chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt"

Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai thực hiện Kế hoạch " Chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt"

Tin từ phòng

MNXUANLATAYHO

 

Đề án số 11-ĐA/ TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” của cấp uỷ Đảng cơ sở; Đề án 06 - ĐA/QU ngày 22/3/2021 của Quận ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ đảng giai đoạn 2021 - 2025”, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã ban hành kế hoạch Xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên bốn tốt”.

 

 

Với mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và Đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch với các tiêu chí cơ bản sau:

 

 

Các tiêu chí cơ bản xây dựng “Chi bộ bốn tốt”

 

 

Lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính trị được giao: Tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn sát sao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết công tác chuyên môn cũng như khả năng tập hợp, đoàn kết các đảng viên trong chi bộ để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo nghị quyết của chi bộ.

 

 

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt: (1) Duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ vào ngày mồng 3 hàng tháng, chậm nhất vào ngày mồng 7 hàng tháng. Nếu trùng vào ngày Lễ, thứ 7, Chủ nhật thì bố trí lịch sinh hoạt trước hoặc sau 01 ngày. Sinh hoạt chuyên đề một quý một lần. (2) Tỷ lệ Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt từ 85% trở lên; (3) Không khí thảo luận sôi nổi, có tính xây dựng; đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt; (4) Ban hành được nghị quyết buổi sinh hoạt chi bộ phù hợp với chương trình, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị.

 

 

Dân chủ, Đoàn kết, kỷ luật tốt: Ban hành và thực hiện tốt quy chế làm việc. Xây dựng nội bộ chi bộ, cơ quan luôn đoàn kết dựa trên cơ sở công khai, minh bạch, bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau; thưởng, phạt công minh, chính xác; tinh thần phối hợp và chia sẻ chân thành, cầu thị.

 

 

Đảng viên bốn tốt: có ít nhất 50% Đảng viên tại chi bộ đạt tiêu chí Đảng viên tốt.

 

 

Các tiêu chí cơ bản xây dựng “Đảng viên bốn tốt”

 

 

Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

 

 

Gương mẫu trong mọi công việc, sẵn sáng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh và tham gia các phong trào thi đua của cơ quan, địa phương.

 

 

Tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, đúng quy định. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của Chi bộ, có ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ, đóng Đảng phí đầy đủ.

 

 

Tuyên truyền vận động gia đình và Nhân dân thực hiện đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân.

 

 

Để thực hiện tốt việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt”,“Đảng viên bốn tốt”, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Quận ủy bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, nhất quán, đồng bộ, hiệu quả; xác định rõ nội dung thực hiện gắn với phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể; được thực hiện thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, của Chi bộ; gắn với việc đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ và đảng viên hằng năm.

 

 

Hãy chia sẻ nội dung này với bạn bè và hướng dẫn họ cách “quan tâm” trang zalo UBND quận Tây Hồ để cập nhật các thông tin chính thức từ UBND quận Tây Hồ