Đội ngũ giáo viên

NguyenKhuyenSchool

Trần Thị Thu Phương

Chủ tịch công đoàn

Lê Thị Thu Huyền

Tổ trưởng chuyên môn

Phương Thị Thanh Trang

Phó hiệu trưởng

Huỳnh Minh Hương

Hiệu trưởng

Vũ Quốc Bảo

Nhân viên nuôi dưỡng

Nguyễn Duy Khắc Thưởng

Nhân viên nuôi dưỡng

Trần Thị Hà

Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng

Vũ Thị Hà

Nhân viên nuôi dưỡng

Nguyễn Thị Thúy Vân

Nhân viên nuôi dưỡng

Hoàng Thị Hằng

Nhân viên nuôi dưỡng

Hoàng Thị Hằng

Nhân viên nuôi dưỡng

Nguyễn Thu Thủy

Giáo viên

Trần Thu Hương

Giáo viên

Chu Thị Tâm

Giáo viên

Hoàng Thị Hà My

Giáo viên

Lê Phương Chinh

Giáo viên

Đặng Thị Trang

Giáo viên

Nguyễn Thị Thùy

Giáo viên

Bùi Thị Quyên

Giáo viên

Đinh Thị Thương

Giáo viên

Nguyễn Thu Trang

Giáo viên